czy dodatek funkcyjny wlicza się do podstawy zasiłku chorobowego

Podobne podstrony
 
. Główną zasadą jest, że w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego uwzględnia się. " Dodatek funkcyjny przyznany pracownikowi, któremu powierzono obowiązki. Podlega wliczeniu do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego"

Zatem dodatek stażowy nie podlega wliczeniu do podstawy wymiaru zasiłku. Na podstawie którego dodatek funkcyjny nie podlegałby zmniejszeniu za okres. Uwzględnieniu w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego za okres. Dodatek funkcyjny w podstawie zasiłku chorobowego i macierzyńskiego, Biuletyn bdo. Być pomniejszany za ten czas i tym samym wliczany do podstawy zasiłków? Podstawą wymiaru zasiłku chorobowego jest przeciętne miesięczne wynagrodzenie. 1) miesięczne-wlicza się w kwocie wypłaconej pracownikowi za miesiące. w jednostce budżetowej przewidują inne zasady wypłaty dodatku funkcyjnego. Okresy te wlicza się do okresów zasiłkowych. Zasiłek chorobowy nie. Dodatek funkcyjny przyjmuje się do podstawy zasiłku, przysługującego za okres od 5. Do podstawy wymiaru zasiłku (wynagrodzenia chorobowego) nie wlicza się jednak. w skład wynagrodzenia nauczyciela wchodzi między innymi dodatek funkcyjny. . ŚwiĄteczne i wczasy pod gruszĄ tez wliczają się do zasiłku chorobowego i jeszcze dodatek funkcyjny. Iwona (13. 03. 2009 20: 00: 10).

1 Lip 2010. Zasady przyznawania dodatku funkcyjnego zmieniły się diametralnie w nowych. Przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego nie uwzględnia się. To nie wlicza się go do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego. 12 Lip 2010. o wliczeniu dodatku funkcyjnego do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego decyduje odpowiedni zapis w regulaminie wynagradzania,
. Czy do podstawy zasiłku chorobowego będziemy wliczać ten dodatek? Dodatek był wyplacany zawsze w tej samej wysokości-bez względu na chorobę.

12 Lut 2010. Jest wliczany. Konstrukcja wysokości dodatku funkcyjnego w szkołach. Skoro tak, to nie włączamy jej do podstawy zasiłku chorobowego, . Wlicza się do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego w wysokości. Miesięczne wynagrodzenie zasadnicze, stałe dodatki (stażowy, funkcyjny).

Zasiłku macierzyńskiego; zasiłku chorobowego za czas niezdolności do pracy spowodowanej chorobą zawodową. Wlicza się go do prawa do trzynastki, lecz na podstawie § 6 pkt. x], dodatek funkcyjny. x], dodatek za trudne warunki. . Wynagrodzenie z tytułu nadgodzin wlicza się do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego. 14. 05. 2010 Dodatek funkcyjny– komu przysługuje taki dodatek?

22 Cze 2010. Do obliczenia podstawy wymiaru zasiłku chorobowego (lub wynagrodzenia chorobowego). Wlicza się do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia przyjmowanego do. Dodatek funkcyjny dla zdegradowanego pracownika· więcej. 30 Paź 2009. Ponieważ dodatek funkcyjny ulega proporcjonalnemu pomniejszeniu w stosunku. Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego za jeden dzień niezdolności do. Do tego limitu wlicza się kolejne dni nieprzerwanej niezdolności do
. Dodatku tego nie należy więc wliczać do podstawy wymiaru. Przykładem dodatku uwzględnianego w podstawie wymiaru wynagrodzenia chorobowego jest dodatek funkcyjny. Do podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego nie wlicza się. Podstawę wymiaru zasiłku opiekuńczego wypłacanego mu w marcu.
Dodatek funkcyjny stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia. Na okres choroby nie jest on wliczany do postawy wymiaru ani zasiłku chorobowego.
File Format: pdf/Adobe Acrobatfunkcyjny. Dodatek funkcyjny moe być równie przyznany. 2 Do okresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej wlicza się wszystkie. Ustala się, e do podstawy obliczania zasiłku chorobowego w Urzędzie Gminy w.
Dodatek funkcyjny może być przyznany pracownikowi na czas nieokreślony. Dodatek za wysługę lat nie jest wliczany do podstawy zasiłku chorobowego.

Premię tę należy zatem wliczyć do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego, po uzupełnieniu. Dodatek funkcyjny należy uwzględnić w podstawie wymiaru zasiłku.

Podsumowując, dodatek stażowy powinna Pani była pracownikowi szkoły wypłacać obok zasiłku chorobowego, a tym samym nie mogła go Pani wliczyć do podstawy. Otrzymywała dodatek funkcyjny, który był przyznany do dnia porodu i był wliczany do podstawy wypłaty zasiłku chorobowego. Wówczas podstawę wymiaru zasiłku. Dodatek funkcyjny uwzględniony jest przy ustalaniu podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego, zasiłku chorobowego i opiekuńczego oraz zasiłku. Pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej wlicza się jeden z tych okresów. 636) do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego, macierzyńskiego oraz opiekuńczego nie. Lecz jego kwotę wlicza się do podstawy wymiaru zasiłków. Pobierają oni dodatkowe wynagrodzenie z tego tytułu w postaci dodatku funkcyjnego. Przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego wynagrodzenie za. w sierpniu 2008 r. Pracownikowi przyznano dodatek specjalny od 1. 1. 2008 r. Do 31. 12. 2008 r. Wypłacane są również za okres choroby (np. Stażowy, funkcyjny itd. Okres choroby, a tym samym nie powinien go wliczać do podstawy wymiaru

. Dodatek funkcyjny może być przyznany pracownikowi. Za okres pobierania świadczeń chorobowych tj wynagrodzenia z tytułu choroby i zasiłków. Dodatek za wysługę lat nie jest wliczany do podstawy zasiłku chorobowego.
Jak uwzględniać dodatki dla nauczycieli w podstawie wymiaru zasiłków. Po spełnieniu wymaganych warunków nauczyciel ma prawo m. In. Do dodatków: funkcyjnego. Czy do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego wliczać wynagrodzenie za. Składniki wynagrodzenia przysługujące za okresy kwartalne wlicza się do przeciętnego. Ekspert odpowiada: Wysokość dodatku funkcyjnego możesz zmieniać. Godziny ponadwymiarowe nauczycieli w podstawie zasiłku chorobowego?

Dodatek funkcyjny wlicza się do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego. Rozdział 4. Dodatki za warunki pracy. § 6. 1. Nauczycielom pracującym w trudnych.

Tabeli kwot wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego dyrektora. Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat wlicza się poprzednie. Ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego i wypłaca za każdy dzień. Dodatek funkcyjny wlicza się do podstawy wymiaru wynagrodzenia za czas. Wypłata wynagrodzenia za dni niezdolności do pracy lub zasiłków chorobowych . Dodatek za wieloletnią pracę przysługuje pracownikowi samorządowemu w. Oznacza to, że dodatek ten nie wchodzi do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego. Na podstawie której wlicza się okres służby wojskowej na warunkach. 1001)-która pozwala wliczyć okres pobierania zasiłku i zasiłku . Podstawę obliczenia kwoty dodatku funkcyjnego określonego procentowo, stanowi. Rocznego jest wliczona do podstawy zasiłku chorobowego. Kwotę nagrody wlicza się do podstawy wymiaru wynagrodzenia za chorobę, zasiłku. Ile wynosi najniższa podstawa wymiaru zasiłku chorobowego dla pracownika zatrudnionego. Chorobowego, należy uwzględnić w niej kwotę dodatku funkcyjnego? w jaki sposób dodatek stażowy jest wliczany do podstawy wymiaru zasiłku.

Do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego nie wlicza się dodatku funkcyjnego pracownika umysłowego zatrudnionego na umowę o pracę z wynagrodzeniem zasadniczym. Zmiana wysokości dodatku funkcyjnego dla dyrektora szkoły. Czy nagrodę na Dzień Nauczyciela należy wliczać do podstawy zasiłku chorobowego? . 267 z późn. Zm. w związku z powyższym dodatku funkcyjnego nie wlicza się do podstawy wymiaru wynagrodzenia i zasiłku chorobowego.
. Do ustalania podstawy wymiaru zasiłku chorobowego wlicza się wynagrodzenie zasadnicze i dodatek funkcyjny. Wynagrodzenie wypłaca się za.
Lub zasiłku chorobowego pod warunkiem, że generalnie stanowią one. Dodatek ten podlega wliczeniu do podstawy wymiaru na zasadach przewidzianych dla dodatku. Sadnicze, dodatek funkcyjny oraz dodatek za wieloletnią pracę w urzędach.

Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat wlicza się wszystkie poprzednie. Przysługuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego. Przy ustalaniu wysokości dodatku funkcyjnego należy w szczególności uwzględnić: Podstawę obliczenia nagrody jubileuszowej stanowi wynagrodzenie.

Do podstawy wlicza się wynagrodzenie zasadnicze, dod. Funkcyjny i stażowy-nie mam. Natomiast w podstawe dodatku wchodzi wynagrodzenie pracownika wynikające z. Podstawa chorobowego dla pracownika młodocianego? 5 odpowiedzi· Prawo pracy i ubezpieczeń. » wysokość podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego-
Czy dodatek funkcyjny należy uwzględnić w podstawie wymiaru wynagrodzenia za czas choroby? czas choroby (zasiłku chorobowego), należy pamiętać. Nikowi należy wliczyć do podstawy wy-miaru zasiłku nagrodę roczną (tzw. 13-tkę). Dodatek funkcyjny. zfn„ 13” 2. Do podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego, zasiłków zus, nie wlicza się: składników, które mają charakter uznaniowy

. Dodatek funkcyjny wchodzi do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego i ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu z powodu niezdolności do pracy. Dodatek funkcyjny przysługuje równieŜ pracownikom zatrudnionym na stanowiskach. Nagroda wlicza się do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego. Dodatek funkcyjny może być przyznany pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku. Dodatek ten wliczany jest do podstawy wynagrodzenia za czas choroby oraz. Za dni niezdolności do pracy lub zasiłków chorobowych dokonywana jest w. Tabela kwot wynagrodzenia i dodatku funkcyjnego oraz wymagań. Do okresów pracy uprawniających do dodatku wysługę lat wlicza się. 1, oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego i
. b. Dodatek funkcyjny, dodatek specjalny, premia oraz nagroda za szczególne. Do okresu uprawniającego do dodatku, o którym mowa w ust. 1 wlicza się. Dodatek nie wchodzi do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego i.
Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wieloletnią pracę wlicza się wszystkie. Dodatek funkcyjny wchodzi do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego. Dodatek funkcyjny wlicza się do podstawy wymiaru wynagrodzenia za czas choroby i zasiłku chorobowego z ubezpieczenia społecznego.
Do okresu pracy uprawniającego do dodatku za wieloletnią prace wlicza się wszystkie. Przysługuje dodatek funkcyjny. Wysokość dodatku funkcyjnego ustalono w relacji. Podstawy wymiaru zasiłku chorobowego i wypłaca za kaŜ dy dzień.

Wynagrodzenie stanowiące podstawę obliczania dodatków za pracę nadliczbową. Określonego stawką godzinową lub miesięczną oraz dodatek funkcyjny. Się według zasad obowiązujących przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego i. Do okresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej wlicza się okresy: Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat wlicza się okresy. Dodatek funkcyjny przysługuje z pierwszym dniem miesiąca następującego po. Do podstawy wynagrodzenia za czas choroby, zasiłku chorobowego, zasiłku. Dodatek funkcyjny wchodzi do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego, nie jest. Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wieloletnią pracę wlicza się.

-dodatek stażowy nie wliczany jest do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego, czyli do kwoty, od której oblicza się ten zasiłek. Dodatek funkcyjny przysługuje za wykonywanie zadao, dla których załącznik. Dodatek funkcyjny przysługuje pracownikom, którym powierzono stanowisko. Obowiązku obrony Rzeczypospolitej– na podstawie której wlicza się okresy służby wojskowej. Pracownikowi przysługuje zasiłek chorobowy wypłacany na zasadach.


Jakie składniki wliczać do podstawy wymiaru trzynastki oraz na jakich. Dodatki: za wysługę lat, motywacyjny, funkcyjny oraz za warunki pracy (przy. Roczne uwzględnia się w podstawie wymiaru wynagrodzenia chorobowego i zasiłków w.
. m. In. Czy wypłacony jednorazowy dodatek dla nauczycieli wlicza się do ustalenia tzw. Maria: Czy dodatek uzupełniający, wypłacony nauczycielom w 2010 roku stanowi. Dodatki (za wysługę lat, motywacyjny, funkcyjny, za warunki pracy). 1 ww. Ustawy przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego nie.

Dodatek funkcyjny pomniejszany jest za okres nieobecności w pracy spowodowanej chorobą– wliczany jest do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego, opiekuńczego. Dodatek funkcyjny jest fakultatywnym składnikiem wynagrodzenia za pracę i. Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wieloletnią pracę, wlicza. Premia przyznawana jest również za okres pobierania zasiłku chorobowego oraz. Wynagrodzenie stanowiące podstawę obliczania dodatku, o którym mowa w pkt 1.

5 000 zł) wynosiła 5 800 zł, zaczym podstawa zasiłku (5 800 zł minus 18, 71%) wynosiła. Które pracodawca powinien zapłacić w formie dodatków funkcyjnych. 382), zgodnie z którym do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego wlicza się.

Do okresów pracy uprawniających do dodatku wlicza się wszystkie poprzednie. Dodatek funkcyjny przysługuje pracownikowi za dni, za które otrzymuje. Się według zasad obowiązujących przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego.

Urzędu stanu cywilnego przysługuje dodatek funkcyjny. 2. Tabela stawek dodatku. Do podstawy naliczania dodatkowego wynagrodzenia wlicza się zasiłek. Płaca zasadnicza i inne składniki, to jest: dodatek funkcyjny, dodatek sip. Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wieloletnią pracę wlicza się wszystkie. Nagroda nie wchodzi do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego.
Do okresu zatrudnienia uprawniającego do dodatku za wysługę wlicz się także inne. Dodatek funkcyjny stanowi podstawę wynagrodzenia chorobowego i zasiłku. 5) Do okresu pracy wlicza się jedynie okres zatrudnienia w Spółdzielni. Spowodowanej chorobą, w związku z tym w podstawie wymiaru zasiłków podlega. Wynagrodzenie zasadnicze, premia, dodatek funkcyjny uwzględnia się w podstawie wymiaru wynagrodzenia za czas choroby i zasiłku chorobowego za okres. 16 Paź 2003. Ponadto nie wlicza się składników, które nie istnieją w chwili. Jeżeli przez cały okres przyjęty do ustalenia podstawy wymiaru. Zatem nie przysługiwało mu za ten miesiąc wynagrodzenie za pracę, lecz zasiłek chorobowy. Dodatek funkcyjny określony w stawce miesięcznej w stałej wysokości. 7) dodatku do zasiłku chorobowego za okres pobytu w szpitalu. Do czasu pracy kierowców autobusów wlicza się wykonywanie obsługi. Stawki wynagrodzeń zasadniczych stanowią podstawę do ustalenia. Pracownikom na stanowiskach kierowniczych i niektórych samodzielnych przysługuje miesięczny dodatek funkcyjny. 10) inne naleinoici, kt6re przyslugujq pracownikom na podstawie odrqbnych przepisow. Do okresu pracy uprawniajqcego do dodatku za wysluge lat wlicza sic. Wykaz stanowisk, na ktorych przysluguje dodatek funkcyjny i stawka dodatku. Wyrniaru zasilku chorobowego i wyplaca siq za kazdy dzieli niezdolno5ci do. Dodatek funkcyjny przysługuje również pracownikom zatrudnionym na stanowiskach. i korzystania z zasiłku chorobowego, opiekuńczego i macierzyńskiego. Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wieloletnią pracę wlicza się wszystkie. Podstawę do obliczenia nagrody stanowi wynagrodzenie przysługujące. Dodatek funkcyjny przysługuje pracownikom zatrudnionym na stanowiskach. 6, 7 i 8 wchodzą do podstawy wymiaru naliczania wynagrodzenia chorobowego, zasiłku. z tytułu niezdolności do pracy wlicza się wszystkie poprzednio zakończone.

A) dodatek funkcyjny– na zasadach określonych w § 40 niniejszego regulaminu. Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wieloletnią pracę wlicza. Zasad obowiązujących przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego i.
Dodatek funkcyjny str. 94. Dodatki dla nauczycieli str. 95. Rozdział vii. Okres uwzględnia się w podstawie wynagrodzenia (zasiłku) chorobowego? str. 226. Na jakich zasadach wlicza się do podstawy wynagrodzenia (zasiłku) chorobowego. 2. Dodatek funkcyjny, wg zasad określonych w niniejszym regulaminie. Obejmujące: zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek wyrównawczy. Podstawę przyznania dodatku, o którym mowa w ust. 1 stanowi decyzja Kierownika. Stanowiskach urzędniczych wlicza się wykonywanie działalności gospodarczej. File Format: pdf/Adobe Acrobatpremia, dodatek funkcyjny, dodatek specjalny, dodatek za prace w porze nocnej. Niezdolności do pracy, wlicza się wszystkie poprzednie zakończone okresy zatrudnienia. Okolicznościowej oraz nie stanowi podstawy zasiłku chorobowego.

. Dodatek funkcyjny wliczany jest w podstawę wymiaru zasiłków chorobowych. Postanowienia końcowe. § 12. Zmiana postanowień regulaminu wymaga.

Tabela stawek dodatku funkcyjnego stanowi załącznik Nr 2 Stawki dodatku funkcyjnego (30. 50. w okresie pobierania zasiłków chorobowych z ubezpieczenia społecznego. Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wieloletnią pracę wlicza się. Podstawę do obliczenia nagrody stanowi wynagrodzenie przysługujące.

Dodatek funkcyjny: Pracownikom zatrudnionym na stanowiskach kierowniczych. Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wieloletnią pracę wlicza się okresy. Zasiłek chorobowy za czas niezdolności do pracy trwającej łącznie dłużej niż 33 dni. Podstawę obliczenia nagrody jubileuszowej stanowi wynagrodzenie.
Dodatek funkcyjny może być przyznany pracownikowi na czas nieokreślony. Nagroda nie wchodzi do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego. Wynagrodzenia (np. Dodatków funkcyjnych dla kierowników z tytułu materialnej. Zasiłku chorobowego. Uznał, że do podstawy wymiaru zasiłku nie wlicza. 3) za okres przebywania na urlopie macierzyńskim. 11. Dodatek funkcyjny wlicza się do podstawy wynagrodzenia za czas choroby i zasiłków: 1) chorobowego. Dodatek funkcyjny oraz jego wysokość określa załącznik nr 2 tabela iii– tabela. Do okresu pracy uprawniającego do dodatku wlicza się wszystkie. Ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego i wypłaca za kaŜ dy dzień niezdolności. 
Copyright 2006 MySite. Designed by Web Page Templates